بتاز – نوار مطلب

نوار مطلب

نوار مطلب، مطالب را بر حسب ۹ فیلتر در قالب یک نوار متحرک از مطالب نمایش می دهد.