بتاز – شبکه مطلب

شبکه مطلب

ابزارک شبکه مطلب در پوسته مگانو، مطالب را بر حسب ۹ فیلتر نمایش می دهد. این ابزارک بر اساس سه حالت نمایش در صفحه قابل استفاده است.

۱- عرض کامل یا تمام صفحه

زمانی که عرض صفحه کامل (۱/۱) در نظر گرفته شود.