بتاز – جعبه مطلب

جعبه مطلب

جعبه مطلب امکان نمایش مطالب در قالب یک جعبه بر حسب ۹ فیلتر و در ۳ حالت نمایش را دارد.

۱- عرض کامل

زمانی که عرض صفحه کامل (۱/۱) باشد.

۲- عرض ۱/۲

زمانی که عرض صفحه (۱/۲) باشد.

۳- عرض ۱/۴

زمانی که عرض صفحه (۱/۴) باشد.