رتبه بندی دستهای پوکر

شما به دو طریق می توانید یک دست پوکر را برنده شوید:یا رقیبهایتان را مجبور کنید کارتهایشان را فولد کنند و یا اینکه بهترین دست را در مسابقه داشته باشید،بنابراین نیاز دارید که ترتیب دستهای پوکر را بدانید.

در پوکر تگزاس هولدم بازیکنان باید با ۲ کارت خود و ۵ کارت مشترک روی میز بهترین دست ۵ تایی را بسازند.یک دست پوکر باید از ۵ کارت تشکیل شود و مهم نیست چه تعداد از کارتهای دستتان را استفاده کنید.گاهی اوقات هر دو کارت دستتان را استفاده میکنید و گاهی اوقات یکی از ۲ کارتتان را استفاده میکنید و در بعضی شرایط هیچ کدام از کارتهای دستتان را استفاده نمیکنید به عنوان مثال اگر کارتهای روی میز A♥K♥Q♥J♥۱۰ بود در این صورت همه بازیکنان باقی مانده یک دست رویال فلاش خواهند داشت.غیر ممکنه که این دست را با هر کارتی که در دست دارید شکست دهید.

پیش از شروع آموزش دستهای پوکر نیاز است که یک سری اصطلاحات و مفاهیم را برایتان تعریف کنیم.

  • خالهای مختلف در پوکر ارزش یکسانی دارند،بنابراین تفاوتی نمیکند که تک خشت را داشته باشید یا تک خاج اگر بازیکنان باقی مانده دست یکسانی داشته باشند پات به طور مساوی بین بازیکنان تقسیم خواهد شد.
  • ژتون:ژتون نوعی پول رایج در بازی پوکر می باشد سکه هایی رنگارنگی که در تصویر بالا مشاهده می فرمایید ژتون نامیده می شوند که هر کدام ارژش دلاری متفاوتی دارند که معمولا روی آنها نوشته می شود.
  • پات (pot): در واقع اصل بازی پوکر برای برنده شدن پات می باشد. پات به مجموع ژتون هایی که روی میزپوکر در یک دست بازی قرار دارند گفته می شود.
  • کیکر (kicker): فرص کنید شما و یک بازیکن دیگر دستهایی با تعدادی کارت یکسان دارید بعنوان مثال هر دو تک و شاه دارید در برگهای خود در این صورت بالاترین کارتی که بجز این تک و شاه در دست دارید برنده را مشخص می کند، اگر بازیکن دیگر بجز تک و شاه بالاترین برگش ۹ باشد و بالاترین برگ شما ۸ باشد در این صورت برگ کیکر آن بازیکن که ۹ بوده برنده را تعیین کرده و آن بازیکن برنده میشود.

رتبه بندی دست ها

در ادامه این آموزش ترتیب دستهای پوکر را از بالاترین و باارزش ترین دست تا پایین ترین دست توضیح خواهیم داد.

۱-Royal flush(رویال فلاش)
۲-Straight flush(رنگ و ردیف)
۳-Four of a kind (sometimes called “quads”)کاره
۴-Full house(فول هوس)
۵-Flush(رنگ)
۶-straight(ردیف)
۷-Three of a kind (sometimes called “trips” or “a set”)ست سه تایی
۸-Two pair(دو جفت یا دوپر)
۹-One pair(جفت یا پر)
۱۰-High card(کارت بالا)

۱-رویال فلاش Royal Flush

 یک دست رویال فلاش به ترتیب از کارتهای ۱۰ تا تک تشکیل می شود و همه ی ۵ کارت باید از یک خال باشند.رویال فلاش یکی از دست هایی است که خیلی به ندرت ممکن است ایجاد شود.

 

۲-رنگ و ردیفStraight Flush

 یک دست رنگ و ردیف از ۵ کارت پشت سر هم از یک خال تشکیل میشوند. اگر دست دو بازیکن رنگ و ردیف شود آنگاه کارتی که شماره بالاتری دارد برنده خواهد شد.

 

  ۳-کاره Four of a kind

 دست کاره از ۴ کارت با مقدار یکسان و یک کارت از مقادیر دیگر تشکیل شده است. اگر دوبازیکن دست کاره داشته باشند بازیکنی که کاره با رتبه بالاتر باشد برنده خواهد شد. بعنوان مثال دست کاره با ۴ تا برگ ۹ در مقابل دست کاره با ۴ تا برگ ۸ برنده خواهد بود.

 

۴-فول هوس Full house

یک دست فول هوس شامل سه کارت از یک نوع و یک جفت از یک کارت دیگر تشکیل میشود. سه کارتی که از یک نوع هستند در تعیین برنده نقش دارند بعنوان مثال دست K♣K♥K♠۱۰♣۱۰ بر دست ♠۱۰♣۱۰۱۰♠K♣K برتری دارد و آنرا می برد

 

۵-رنگ Flush

 یک دست رنگ از ۵ کارت یک خال تشکیل شده هست ترتیب در اینجا ملاک نیست چرا که اگر ۵ کارت پشت سر هم از یک خال باشند همانطور که پیش تر اموزش دادیم دست رنگ و ردیف خواهیم داشت.

اگر دوبازیکن دست رنگ داشته باشند بازیکنی که کارت سرتری داشته باشد برنده خواهد شد،اگر هر دو بازیکن کارت سر یکسانی داشته باشند برگ دوم تعیین کننده خواهد بود.

بعنوان مثال اگر بازیکن شماره ۱ در دستش ۳♠۸ را داشته باشد و باریکن شماره ۲ در دستش A♦۹ داشته باشد و کارتهای روی میز A♠Q♠۱۰♥۷♠۲ باشند در این صورت دست رنگ بازیکن ۲ برنده خواهد بود چرا که برگه ۹ پیک از ۸ پیک بالاتر است و تعیین کننده خواهد بود 

۶-ردیف straight

 یک دست ردیف از ۵ کارتی تشکیل میشود که به ترتیب پشت سر هم قرار دارند و میتواند از خالهای متفاوت باشد در این دستی که تصویرش را مشاهده میکنید بالاترین کارت ۶ می باشد اگر دست ردیف دیگری با کارت بالای ۷ داشته باشیم آن دست برنده خواهد بود. اگر دو دست ردیف با کارتهای یکسان داشته باشیم پات بین هر دونفر به طور مساوی تقسیم میشود

 

۷-ست سه تایی Three of a kind

 سه کارت از یک خال بعنوان ست سه تایی شناخته می شوند گاهی اوقات به آنها تریپس trips یا ست set نیز گفته می شود بستگی به فرم دقیق دست دارد.

ست زمانی گفته می شود که کارتهای در دست شما یک جفت باشند و یکی از کارتهای روی میز هم رنک کارتهای دست شما را داشته باشد، بعنوان مثال اگر شما ۷♦۷ در دست دارید و کارتهای روی میز A♣K♣۷♠۶♥J باشند در این صورت شما یک ست از ۷♦۷♥۷ دارید.

تریپس زمانی هست که دو کارت از کارتهای روی میز جفت باشند و کارت سوم از همان رنک دست شما باشد.

یک دست ست معمولا به تریپس ترجیح داده می شود چرا که وقتی شما دست تریپس دارید این احتمال وجود دارد که سه کارت دیگر دست بازیکن دیگر باشد و حتی بتواند دست فول هوس ایجاد کند.

 

 

۸- دو جفت یا دوپر Two pair

 اگر شما دو جفت از دو خال متفاوت را داشته باشید در آنصورت دست دوجفت یا دوپر دارید.دستی که در تصویر مشاهده میفرمایید دو جفت ۱۰ و ۶ داریم.ارزش کارتها دارای اهمیت هستند دو پر شاه و بی بی نسبت به دو پر شاه و سرباز ارزش بالاتری دارد و آنرا می برد. جفتی که بزرگ تر هستند همیشه تعیین کننده اند بعنوان مثال دو جفت آس و ۳ نسبت به دو جفت شاه و بی بی ارزش بالاتری دارد.(A♣A♦۳♣۳♦۴ بهتر از K♣K♦Q♣Q♦۴ می باشد)

اگر دو بازیکن دو پر یکسان داشته باشند در آنصورت کارت پنجم تعیین کننده خواهد بود بعنوان مثال دست ۳۳۶۶در بازی دست ♠۳۳۶۶♦۱۰ را شکست میدهد

 

۹-جفت یا پر One pair

 اگر دستی داشته باشید که از یک جفت کارت یکسان از خال های مختلف تشکیل شده باشد آنگاه دست شما جفت یا پر نامیده می شود.دستی که در تصویر مشاهده می کنید جفت آس نامیده میشود.جفت آس همه ی جفت های دیگر را شکست می دهد.

اگر دو بازیکن دست جفت یکسان داشته باشند آنگاه کیکر برنده را تعین میکند.

 

۱۰-کارت بالا High card

 اگر شما هیچ کدام از حالتهای بالا را در دست خود نداشته باشید آنگاه بالاترین کارت در دستتان تعیین کننده خواهد بود.در دستی که در تصویر مشاهده می فرمایید شاه بالاترین برگ دست می باشد و هیچ کدام از حالتهای توضیح داده شده را نداریم که اصطلاحا به این دست “king high” گفته می شود.

امیدواریم این مقاله همچون سایر مقالات به کمک شما بیاید تا بتوانید با مفاهیم پوکر بیشتر آشنا شوید و در شرط بندی های خود سود بیشتری کسب نمایید.

اگر آموزش بالا را به خوبی دنبال کرده اید اکنون باید بتوانید به سوال زیر پاسخ دهید.

کدام دست در پوکر بالاترین ارزش را دارد؟

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *