بتاز – ابزارک های کمکی

ابزارک های کمکی

سه ابزارک فاصله، عنوان و ویدئو نیز در صفحه ساز قابل استفاده و به کارگیری است.

۱- ابزارک فاصله

این ابزارک یک فاصله مابین المان های صفحه بر حسب پیکسل تعیین می کند.

۲- ابزارک عنوان

این ابزارک یک جعبه عنوان برای المان های صفحه قرار می دهد.

۳- ابزارک ویدئو

ین ابزارک محتوای سایت های آپارات، نماشا، جعبه و ویدئوفا را نمایش می دهد.