بتاز – طرح بندی

طرح بندی ستون ها

در این پوسته از فریمورک Bootstrap 3 به عنوان استخوان بندی قالب استفاده شده است. بر همین مبنا، تمام المان های ارائه شده در این پوسته جهت ارائه بهترین کیفیت، نیازمند حالت های خاصی از طرح بندی ستون ها هستند که جهت بهره گیری از آنها لازم است با طرح بندی پوسته آشنایی کامل داشت. به طور کلی ۲ راه جهت استفاده از پوسته مگانو وجود دارد:

 

۱- طرح پایه بلاگ

راه اول، استفاده از طرح پایه بلاگ می باشد که بدون نیاز به افزونه خاص، طبق روال معمول پوسته های وردپرس و به صورت پیشفرض قابل استفاده است. در این نوع طرح بندی تنها امکان استفاده از سه ستون پیشفرض وجود دارد و تعداد و مکان ستون ها قابل تغییر نمی باشد.

 

۲- طرح بندی دلخواه

طرح بندی بعدی که طرح بندی دلخواه نام دارد، این امکان را به کاربران می دهد تا صفحات مورد نظر خود را بدون محدودیت در تعداد و مکان ستون ها، بر پایه افزونه Visual Composer طراحی نمایند. لازم به ذکر است که استفاده از این نوع طرح بندی، مستلزم آشنایی با نحوه کار با افزونه Visual Composer و تا حدی آشنایی با مفهوم Grid در فریمورک Bootstrap 3 می باشد.

 

عرض ستون ها

ستون ها در پوسته مگانو بر حسب محتوای قابل پذیرش به ۵ دسته تقسیم می شوند. در ادامه عرض مورد استفاده برای ابزارک ها و لزوم استفاده از عرض تعیین شده برای ابزارک و همچنین روش استفاده از ابزارک در جداولی ذکر شده است.

برای مثال ابزارک “شبکه مطالب”؛ در زمان انتخاب شدن استایل ۱ برای این ابزارک، فقط در عرض ۱/۱ یا حالت عریض و تنها از طریق صفحه سازی Visual Composer قابل استفاده است.

یا ابزارک “ویدئو”؛ در حالت عریض، هم از طریق صفحه ساز و هم از طریق ابزارک های وردپرس می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۱- عرض کامل، عریض یا ۱/۱

عرض ۱/۱
نام ابزارک استایل صفحه ساز وردپرس ضروری
شبکه مطالب ۱ ✔️ ✖️ ✔️
بلوک مطلب ۱ ✔️ ✖️ ✔️
مطالب بلاگ ۶ – ۷ ✔️ ✖️ ✔️
دسته مطلب پشتیبانی نمی کند ✔️ ✖️
نوار مطلب ✔️ ✖️ ✔️
ویدئو ✔️ ✔️ ✖️
تبلیغات ✖️ ✔️ ✖️
شبکه های اجتماعی ✖️ ✔️ ✖️

 

۲- عرض ۳/۴

عرض ۳/۴
نام ابزارک استایل صفحه ساز وردپرس ضروری
شبکه مطالب ۲ ✔️ ✖️ ✔️
بلوک مطلب پشتیبانی نمی کند ✔️ ✖️
مطالب بلاگ ۴ – ۵ ✔️ ✖️ ✔️
دسته مطلب ۳ ✔️ ✖️ ✔️
نوار مطلب پشتیبانی نمی کند ✔️ ✖️
ویدئو ✔️ ✔️ ✖️
تبلیغات ✖️ ✔️ ✖️
شبکه های اجتماعی ✖️ ✔️ ✖️

 

۳- عرض نصف یا ۱/۲

عرض ۱/۲
نام ابزارک استایل صفحه ساز وردپرس ضروری
شبکه مطالب ۳ ✔️ ✖️ ✔️
بلوک مطلب ۲ ✔️ ✖️ ✔️
مطالب بلاگ ۱ – ۲ – ۳ ✔️ ✖️ ✔️
دسته مطلب ۱ – ۲ ✔️ ✖️ ✔️
نوار مطلب پشتیبانی نمی کند ✔️ ✖️
ویدئو ✔️ ✔️ ✖️
تبلیغات ✖️ ✔️ ✖️
شبکه های اجتماعی ✖️ ✔️ ✖️

 

۴- عرض ۱/۴

عرض ۱/۴
نام ابزارک استایل صفحه ساز وردپرس ضروری
شبکه مطالب پشتیبانی نمی کند ✔️ ✖️
بلوک مطلب ۳ ✔️ ✖️ ✔️
مطالب بلاگ پشتیبانی نمی کند ✔️ ✖️
دسته مطلب پشتیبانی نمی کند ✔️ ✖️
نوار مطلب پشتیبانی نمی کند ✔️ ✖️
ویدئو ✔️ ✔️ ✖️
تبلیغات ✖️ ✔️ ✖️
شبکه های اجتماعی ✖️ ✔️ ✖️

 

۵- عرض ۳/۸ یا ۱/۲ در ۳/۴ *

عرض ۳/۸
نام ابزارک استایل صفحه ساز وردپرس ضروری
شبکه مطالب پشتیبانی نمی کند ✔️ ✖️
بلوک مطلب پشتیبانی نمی کند ✔️ ✖️
مطالب بلاگ پشتیبانی نمی کند ✔️ ✖️
دسته مطلب ۶ – ۷ ✔️ ✖️ ✔️
نوار مطلب پشتیبانی نمی کند ✔️ ✖️
ویدئو ✔️ ✔️ ✖️
تبلیغات ✖️ ✔️ ✖️
شبکه های اجتماعی ✖️ ✔️ ✖️

 

  • این عرض به صورت پیشفرض در طرح بندی های افزونه Visual Composer وجود ندارد. لذا جهت ایجاد چنین عرضی لازم است ابتدا یک ردیف به صورت (۱/۴ – ۳/۴) تعریف شود، سپس در ستون با عرض ۳/۴، دو ستون با عرض ۱/۲ ایجاد شود.

 

در مگانو، عرض ستون ها در حالت طرح پایه بلاگ نیز به صورت (۱/۴ – ۱/۲ – ۱/۴) تعریف شده است.

 

اندازه ها بر حسب پیکسل

جهت درک بهتر نسب های کسری ذکر شده در بالا لازم به ذکر است که در طرح بندی فریمورک Bootstrap 3، ستون ها به ۱۲ بخش تقسیم می شوند. این بدین معناست که جهت استفاده از این فریمورک، ستون ها باید مضربی از ۱۲ باشند. برای مثال، اگر ۳ ستون با عرض برابر مورد نظر باشد، اندازه ستون ها ۴ – ۴ – ۴ و یا ۳/۱۲ یا ۱/۴ تعیین می شود.

 

اندازه نمایشگر (نقاط شکست) عرض نمایشی (۱/۱) عرض ۱/۴ عرض ۱/۲ عرض ۳/۴
بزرگتر از ۱۳۰۶px ۱۲۸۰px ۳۰۰px ۶۲۰px ۹۴۰px
کوچکتر از ۱۳۰۶px تا ۹۹۲px ۹۷۰px ۲۲۲px ۴۶۵px ۷۲۷px
کوچکتر از ۹۹۲px تا ۷۶۸px ۷۵۰px ۱۶۷px ۳۵۵px ۵۶۲px
کوچکتر از ۷۶۸px ۱۰۰% ۱۰۰% ۱۰۰% ۱۰۰%

 

همچنین فاصله مابین المان های صفحه، ۲۰px در نظر گرفته شده است. این مقدار در ابزارک فاصله در افزونه Visual Composer نیز به صورت پیشفرض در نظر گرفته شده، که برای جدا سازی دیگر ابزارک ها کاربرد دارد.